Yayın Tarihi: 28.08.20135488 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 3 ÜNCÜ MADDESİ DUYURU METNİ

·         Bu Kanun uyarınca yapılan desteklemelerle ilgili olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden her türlü incelemeler veya adli ve idari soruşturmalar sonuçlanıncaya kadar, destekleme ödemelerinin yapılmaması amacıyla konulan ödeme yasakları, blokeler, tedbir, ödemelerin durdurulması, ödemeden men ve benzer sebeplerle haklarında ödeme yasağı konulan gerçek veya tüzel kişilere 01.10.2013 tarihine kadar Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları ve il/ilçe müdürlükleri tarafından 6 ay içerisinde yapılacak incelemelerde gerçek üretim yapıldığına dair bulgu ve emarelerin tespit edilmiş olması kaydı ile kaldırılır.

 

·         25/4/2006 tarihinden itibaren desteklemelerden yararlanmak için başvuruda bulunduğu halde, meri mevzuat uyarınca desteklemelerden yararlanabilmek için ibrazı öngörülen makbuz, fatura ve diğer belgelerin gerçeğe aykırı, usulsüz veya sahte olduğu gerekçesiyle desteklemeden yararlandırılmayanlara veya yararlandıkları destekleme tutarları aynı gerekçe ile bu Kanunun 23 üncü maddesi doğrultusunda geri alınanlara 01.11.2013 tarihine kadar Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüğüne başvurmaları ve il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılan incelemede bunların gerçek üretim yaptığının tespit edilmesi hâlinde hak ettikleri destekleme ödemeleri yapılır.

a)      İl/İlçe Müdürlüklerince gerçek üretiminin tespitinde; çiftçinin başvuru yılındaki evrakları, muhtar beyanı, ÇKS kayıtları, Bakanlık İl-İlçe Müdürlüğü kayıtları, kamu kurum veya kuruluşları tarafından tanzim edilen belgeler, makbuzlar, senetler, kayıtlar, sözleşmeler ve buna benzer diğer bilgi ve belgeler ile mahalli bilirkişilerce verilen bilgilerden faydalanılır.

b)      Bu hükümden yararlananlardan 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi çerçevesinde tahsil edilen tutar iade edilir. Yapılan ödemelere faiz işletilmez, masraf veya ek ödeme adı altında herhangi bir ödeme yapılmaz. Başvurular esnasında destekleme ödemelerinin 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi uyarınca tahsil edildiğine dair belgenin ibrazı zorunludur.

c)      Yararlandıkları destekleme tutarlarının, aynı gerekçelerle geri alınması yönünde haklarında takip başlatılıp sonuçlanmayanlar için de aynı hüküm uygulanır ve maddede öngörülen şartların oluşması hâlinde haklarındaki takip işlemlerine son verilir.

d)     25.04.2006 tarihinden 01/08/2013 tarihine kadar desteklemelerden yararlananlar haklarında 01/08/2013 tarihinden sonra haklarında takip başlatılanlar, takip başlatıldığına ilişkin yazının kendilerine tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili İl-İlçe Müdürlüklerine başvurmaları hâlinde bunlar da madde hükmünden aynı şartlar dâhilinde yararlandırılır.

 

·         25/04/2006 tarihinden itibaren meri mevzuat uyarınca desteklemelerden yararlanabilmek için başvuruda bulunan ancak ibrazı öngörülen makbuz, fatura ve diğer belgelerin herhangi birini ibraz edememesi nedeniyle desteklemelerden yararlandırılmayanlara 01 Kasım 2013 tarihine kadar Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüğüne dilekçe başvurmaları ve il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılan incelemede bunların gerçek üretim yaptığının bu Genelgenin 2 nci maddesinde öngörüldüğü şekilde tespit edilmesi hâlinde, hak ettikleri destekleme ödemeleri yapılır. Yapılacak ödemeler için faiz işletilmez, masraf veya ek ödeme adı altında herhangi bir ödeme yapılmaz.


5488 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesi hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve anılan madde hükmünden yararlananların, 01/08/2013 tarihinden önce destekleme ödemeleri ile ilgili olarak açmış oldukları davalar karşılıklı olarak sonlandırılır ve bu sebeple herhangi bir yargılama gideri, vekâlet ücreti, tazminat, ek ödeme, faiz, pul masrafı talep edilemez. Çiftçi başvuruları esnasında Bu genelge ekinde (EK-1) olarak düzenlenen taahhütname alınır. Ödeme öncesinde ilgili Mahkemeden 5488 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesi uyarınca davadan feragat ettiğine dair belge talep edilir.

Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan feragat edenlerin bu ihtilaflarıyla ilgili olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz. Bu kararlar ile idare aleyhine hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekâlet ücreti bulunması hâlinde bunlar idareden talep edilemez.

Tarsus İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü